Pályázati felhívás iskolai büfé üzemeltetésére

 Pályázati felhívás iskolai büfé üzemeltetésére

A Gárdonyi Géza Általános Iskola (2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 14/b, a továbbiakban: Ajánlatkérő) épületében lévő 10 m2 alapterületű helyiség, büfé üzemeltetés céljára történő bérbeadására pályázatot ír ki, határozott időtartamra.

 1. Az ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Gárdonyi Géza Általános Iskola

Ajánlatkérő címe, postacíme: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 14/b

Ajánlatkérő telefonszáma: 22/355-088, 22/570-010

Ajánlatkérő e-mail címe: gardonyi.g.iskola@gmail.com

 1. A pályázat tárgya:

A Gárdonyi Géza Általános Iskola (2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 14/b) épületében lévő 10 m2 alapterületű helyiség, büfé üzemeltetés céljára történő bérbeadására pályázatot hirdet határozott időtartamra.

 1. A pályázat célja

A felhívásban szereplő iskolában az iskolai büfé működtetése és üzemeltetése.

A büfé működtetésének célja, hogy az iskola tanulói és dolgozói megfelelő színvonalú, árszintű, és az egészséges étkezés kritériumainak figyelembe vételével, büfészolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül. Az ajánlattevőnek (a továbbiakban: Ajánlattevő) a büfé kínálatának kialakításakor figyelembe kell vennie a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 129.§ és 130.§ rendelkezéseinek maradéktalan betartását.

 

 1. A bérleti szerződés időtartama:

2019. szeptember 1.-től 2020. június 15.-ig tart.

 

 1. Ajánlattevő által elvégzendő feladatok

A büfé az iskola tanulóinak és dolgozóinak nyújtson szolgáltatást (kb.330 fő) tanítási napokon, hétfőtől péntekig minimum 07:15 – 14:15 óráig biztosított nyitva tartással.

Ajánlattevő kötelezettsége az intézményben található helyiséget az élelmiszerforgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja megszerezni, a büfé kialakításával, illetve az engedélyek megszerzésével kapcsolatos valamennyi költséget Ajánlattevő egyedül viseli, e tárgyban mindennemű, az Ajánlatkérővel szembeni kártérítési igényéről lemond.

A nyertes Ajánlattevő köteles figyelembe venni Ajánlatkérő vezetőjének, vagy az általa megbízott képviselőjének észrevételeit a büfé helyiségének, valamint a termékválasztékának kialakításakor.

 1. Pénzügyi feltételek

Ajánlattevő vállalja, hogy a büfé helyiség használatáért Ajánlatkérő és Ajánlattevő között a nyertes pályázat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat minden hónap 10. naptári napjáig megfizeti. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, a bérleti díj fizetésének határideje az azt megelőző első munkanap. A bérleti díj azon a napon tekinthető kifizetettnek, amely napon a bérleti díj összegét az Ajánlattevő 10029008-00336846-00000000 számú, a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámláján jóváírják.

Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bérleti díjnak megfelelő kauciót az ajánlatkérő részére letenni, amely összeg az ajánlattevőnek felróható szerződésszegés esetén felhasználásra kerül.

Ajánlattevőt nem terheli bérleti díj fizetési kötelezettség egy adott naptári év július, augusztus hónapjára vonatkozóan. A június és a december hónapokra pedig 50% mértékű díjfizetési kötelezettség terheli. Ajánlatkérő a pályázatokat nem kizárólag a bérleti díj egy havi összegére tett megajánlás alapján bírálja el.

90 napnál hosszabb bérleti díj hátralék (pl. köztartozás), a szerződés azonnali felmondását eredményezi.

A pályázat kiírója minimálisan megajánlható bérleti díjat határoz meg, melynek összege fix  25 000.-Ft/hó.

 1. A szerződéskötés feltételei

 

 • Ajánlattevőnek vállalnia kell a büfé megfelelő és biztonságos készülékkel, berendezésekkel való ellátását, működési engedélyének megszerzését
 • A bérbevétel napjától a nyertes Ajánlattevő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz-, munka- és környezetvédelmi illetve a tevékenységre vonatkozó további hatósági előírások, rendszabályok betartásával, kidolgozásával.
 • Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja, betartja az iskola szabályait és rendelkezéseit.
 • Ajánlattevőnek vállalnia kell az előírt szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.
 • A bérleményben a büfé üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör nem folytatható.
 • A bérlemény tovább – bérletbe- nem adható, a nyertes Ajánlattevő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés azonnali hatállyal, automatikusan megszűnik. A megszűnés napjáig felmerülő bérleti díj megfizetési kötelezettsége alól Ajánlattevő nem mentesül.
 • Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az Ajánlattevő kötelessége.
 • A bérelt helyiségek állagmegóvása az Ajánlattevő feladata.
 • Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a vonatkozó HACCP szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.
 • Dohányáru, szeszes ital és a Népegészségügyi termékadó (chipsadó) / 2011.évi CIII.sz törvény / hatálya alá tartozó termékek árusítása TILOS!

 

 1. Tevékenységi kör

A kiszolgálás módja: pulton át, eldobható papírtálcán, szalvétával és műanyag poharakban.

Az étel és ital választékot a hatályos szabályozásnak megfelelően kell összeállítani.

 

 1. A pályázat formai és tartalmai követelményei

 

A pályázatot e-mailben kell elküldeni az alábbi címre: gardonyi.g.iskola@gmail.com.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. május 10.

A beérkezési határidőn túl benyújtott pályázatokat érvénytelennek tekintjük.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázatok beérkezését követő 60 nap.

 

 1. A pályázathoz csatolni kell:
 • Az Ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségét (telefon, e-mail cím, fax, stb).
 • A büfé működtetésére vonatkozó tervezetet, a büfé kínálatának részletes bemutatását.
 • Az Ajánlattevő eddigi tevékenységének rövid ismertetését, az üzemeltetésre üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit, koncepcióit, üzleti terveit.
 • A havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatot.
 • Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek betartását.
 • Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a pályázatban bemutatott büfé kínálatnak megfelelően, az árusítandó élelmiszerek egészséges táplálkozásra nevelést segítő választékát.
 • Amennyiben Ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, a társasági szerződés/alapító okirat/bírósági kivonat 30 napnál nem régebbi egyszerű másolatát; NAV által kiállított együttes adóigazolás („nullás” igazolás), vagy a köztartozás mentes adózói adatbázisban valós szereplést bemutató igazolást, aláírási címpéldány(ok) fénymásolatát.
 • A képviseletre való jogosultságnak megfelelően aláírt nyilatkozatot, mely szerint:
  • nincs ellene csőd-, felszámolási eljárás folyamatban, végelszámolás alatt nem áll;
  • nincs adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása;
  • tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel.

 

 1. Pályázattal kapcsolatos egyéb információk:
 • Az Ajánlattevő feladata – eredményes pályázat esetén – a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartás kezdeményezése, a szükséges igazolás – a működési engedély kiadásáról – beszerzése és a szakhatóságok által előírtak teljesítése.
 • A helyiségben kizárólag iskolai büfé működtethető. A tevékenység bejelentés köteles a 210/2009. (IX/29) kormányrendelet alapján.
 • Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az árukínálata megfelel az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak.
 • A bérleti díj tartalmazza a víz, gáz, villany felhasználási díját,
 • A bérleti díjat a szerződés megkötését követően – de első alkalommal 2020. január 1-jét követően – a KSH fogyasztói árindex mértékével az Ajánlatkérő egyoldalúan megemelheti.
 • A nyertes Ajánlattevő nem alkalmazhat büntetett előéletű alkalmazottat, ezt az Ajánlatkérő felhívására köteles haladéktalanul igazolni hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatásával.

 

 1. A pályázat elbírálása:

A pályázat közzé tételének időpontja:2019. április 10.

 

A pályázatok beérkezésének határideje:2019. május 10.

 

Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:2019. május 24.

 

Szerződéskötés időpontja: 2019. június 7.

 

 1. Pályázat bírálati szempontok:
 • Legmagasabb összegben megajánlott bérleti díj.
 • Termékválaszték összetétele
 • Kiegészítő szolgáltatások nyújtása (pl. intézményi rendezvények alatti nyitva tartás, stb.)
 • Az Ajánlatkérő a benyújtott pályázat tartalmának vizsgálata során dönt a nyertes pályázatról, az ajánlatokat szabadon mérlegeli.
 • Az Ajánlatkérőnek joga van a pályázatok beérkezését követően további információkat bekérnie az Ajánlattevőktől, melyeket Ajánlattevő köteles haladéktalanul megadni.
 • A jelen pályázati felhívás csupán az Ajánlatkérő szándékát tükrözi és nem minősül ajánlatnak, előszerződésnek, vagy szerződésnek, illetve nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az Ajánlatkérő részéről. Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy indoklási kötelezettség nélkül bármely ajánlatot elfogadjon, vagy visszautasítson, illetve a jelen pályázati eljárás tárgyát képező ügylettel, tárgyalással felhagyjon. Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő a jelen pályázati felhívás alapján tett ajánlatot nem köteles elfogadni, és az alapján szerződést kötni. Továbbá valamely ajánlat elfogadása az Ajánlatkérő részéről nem minősül ajánlatnak, előszerződésnek, vagy szerződésnek, illetve nem keletkeztet semmiféle kötelmi jogviszonyt, illetve szerződéskötési kötelezettséget, valamint az ajánlat elfogadásával kapcsolatosan semmiféle kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nem terheli az Ajánlatkérőt. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati felhívás feltételeit bármikor egyoldalúan módosítsa, illetve, hogy a pályázati felhívást bármikor egyoldalúan visszavonja.

Az elbírálás eredményéről minden Ajánlattevőnek külön értesítést küldünk.

A pályázat benyújtása előtt a helyiség megtekintésére lehetőség van.

Előzetes egyeztetés:

Név: Lábadi Zoltán
Telefon: 22 570 010
e-mail cím:gardonyi.g.iskola@gmail.com